ANIME | FAMILY RENDERS: SHINJOU TOUMA (HOSHIAI NO SORA)

>
SOURCE https://static.zerochan.net/Shinjou.Touma.full.2462319.png
CRÉDITOS: Takahashi Yuuichi 
PNG, RENDER, CUTOUT [CHARACTER] SHINJOU TOUMA HOSHIAI NO SORA, TENISTA, RENDER, CUTE, LENTES